TERRA Kft. - Internet szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek kivonata

2012

(Az egyedi előfizetői szerződések melléklete)


-Tájékoztatás:

A szolgáltatás nem tartozik az egyetemes hírközlési szolgáltatás tárgykörébe.


-Adatkezelési nyilatkozat

A szolgáltató nyilatkozik, hogy az Elektronikus Hírközlési Törvény 157.§ (2) bekezdésében foglalt adatokon kívül az előfizetőről egyéb adatokat nem kezel, a kezelt adatokat pedig az e törvényben meghatározott célokon kívül egyéb célokra nem használja fel.


-szerződésmódosítás feltételei, előfizető jogai

Idézet az Általános szerződési Feltételekből (a továbbiakban ÁSZF)

9.2.1. Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei
A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az előfizető módosítási kérelmét a kérelem benyújásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő beérkezésétől számított , lehetőség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja az előfizetői módosításra vonatkozó igény teljesítésének időpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektől a szolgáltató és az előfizető egyező akarata esetén el lehet térni.

9.2.2. A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása, az előfizetőt megillető jogok
A szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
- az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását;
- jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
- a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.
Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás.

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és erről az előfizetőket értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.

A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidőket az ÁSzF azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.

Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

9.3.1. Változás az előfizető adataiban
Az előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az előfizetőtől.

9.3.2. Áthelyezés
Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíteni, amennyiben az műszakilag is megvalósítható. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül.
Az áthelyezés díjáról lásd az ÁSZF 3. sz. mellékletét.

9.3.3. Átírás
Ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be, az előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére a szolgáltató az alábbiak szerint módosíthatja az előfizetői szerződést:
(1) az új előfizető nem kötelezhető belépési díj fizetésére, amennyiben a régi előfizető a belépési díjat megfizette, és (a.) a vállalt előfizetési idő letelt, vagy (b.) az új előfizető vállalja az előfizetés fenntartását az eredetileg vállalt előfizetési idő végéig.
(2) Az átírás feltétele, hogy a régi előfizetőnek ne legyen díjtartozása, vagy az új előfizető átvállalja és egy összegben kifizesse a régi előfizető díjtartozását. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napnál.
Az átírás díjáról lásd az ÁSZF 3. sz. mellékletét.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia.


-A szerződés megszűnésének esetei és feltételei

12.1. A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről
Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
A felmondást írásban kell megtenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára címzett levélben, vagy az ügyfélszolgálati irodában személyesen aláírt felmondó nyilatkozatban.
A szerződés előfizető részéről történő felmondása az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az előfizető a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.
Hűségnyilatkozattal megkötött szerződésnek a hűségidő lejárta előtti felmondása esetén az előfizető köteles megfizetni a hűségnyilatkozat fejében igénybe vett díjkedvezmény összegét.

12.2. A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről
A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, amennyiben az előfizetői szerződésben az előfizető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek kézbesítése hitelesen igazolható.
Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul értesíteni.
A szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell:
a) a felmondás indokát,
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és
c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával.

12.2.1. Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a 12.2.2. és 12.2.3. pontban meghatározottak kivételével 60 nap.

12.2.2. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 napos határidővel mondhatja fel, ha:
a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg,
b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy
c) az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

12.2.3. A szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy tízezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén a tízezer forintot, vagy ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a Hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.

12.3. A szerződés megszűnésének egyéb esetei
Az előfizetői szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése, illetve az egyéni előfizető halála esetén.


A szolgáltatás szüneteltetésének eseteit és feltételeit az ÁSZF. 5.1. pontja tartalmazza.
A szolgáltatás korlátozásának eseteit és feltételeit az ÁSZF. 5.2. pontja tartalmazza.
A szolgáltató által vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit az ÁSZF 5. melléklete tartalmazza.
A forgalommérésnek és a szolgáltatásminőségre való hatásának feltételeit az ÁSZF 4.2. pontja tartalmazza.
Az egyes szolgáltatástípusok rendszeres díjait az ÁSZF 1. melléklete, az alkalmanként esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a 3. melléklet tartalmazza.


-hibabejelentés és számlapanasz lehetséges módjai

A szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon 8-16 óráig, ahol az előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. Az esetleges díjreklamációt ugyanezen a címen lehet benyújtani. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatát akadályozó meghibásodást a szolgáltató 72 órán belül javítja. A díjreklamációt a szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja. A javítás tényéről illetve a vizsgálat eredményéről a szolgáltató értesíti az előfizetőt.

A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetősége és működési rendje a www.terrasoft.hu weboldalon található. Emellett a szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodája és elérhetőségei az alábbiak:
Terra Szoftverfejlesztő Kft. (röviden: Terra Kft.)
7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.
E-mail: info@terrasoft.hu
Telefon: 74/501006, 40/111270
Fax: 74/501004


A hibabejelentés menetét az ÁSZF. 6.1.2. pontja tartalmazza.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségét az ÁSZF. 6.4. pontja, az előfizetői panaszok intézésének módját az ÁSZF. 6.2. pontja tartalmazza.
A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az előfizetőt megillető jogokat, kötbér vagy díjcsökkentés mértékét az ÁSZF. 6.3. pontja tartalmazza.


-tájékoztatás:

Jogvita esetén az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni.
A felügyeleti szervek, illetékes hatóságok megnevezését, elérhetőségét az ÁSZF. 1.5. pontja tartalmazza.


-ÁSZF elérhetősége

A szolgáltató ügyfélszolgálatán (7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.) munkanapokon 8-16 óráig.
A szolgáltató web lapján (www.terrasoft.hu - Szolgáltatásaink)