TERRA Kft. - Internet szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek kivonata

(Az egyedi előfizetői szerződések melléklete)


-Adatkezelési nyilatkozat

A szolgáltató nyilatkozik, hogy az Elektronikus Hírközlési Törvény 157.§ (2) bekezdésében foglalt adatokon kívül az előfizetőről egyéb adatokat nem kezel, a kezelt adatokat pedig az e törvényben meghatározott célokon kívül egyéb célokra nem használja fel.


-A szerződés megszüntetésének feltételei

(Idézet az Általános szerződési Feltételekből)

10.1. A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről
Az előfizető a tárgyhót megelőző hónap 20-ig bármikor, indoklás nélkül, írásban jogosult a szerződést felmondani. Az előfizetői szerződés tárgyhó elsejével megszűnik. A szerződés előfizető részéről történő felmondása az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Határozott vagy határozatlan idejű szerződést az előfizető a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

10.2. A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről
10.2.1. Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a 10.2.3. I. és II. pontban meghatározottak kivételével 60 nap. A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban köteles megküldeni.
10.2.2. A felmondásnak tartalmaznia kell:
a) a felmondás indokát, és
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
10.2.3.
I. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést tizenöt napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha
a. az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg. A szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését különösen veszélyeztető cselekmény, ha az előfizető a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol,
b. az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze,
vagy
c. az előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja.
d. az előfizető a szolgáltatás használata során a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező internet etikett elnevezésű dokumentumban foglaltakat megszegi és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
II. A szolgáltató az előfizetői szerződést 45 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő 15 nap. Ha az előfizető a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy az előfizetői szerződést a szolgáltató nem mondja fel.

10.3. Ha az előfizető írásban akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerződés megszűnését kívánja, ezzel szemben ténylegesen használja azt, és a díját a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig nem fizeti meg, akkor a szolgáltató jogosult arra, hogy az előfizetőt a szolgáltatásból kizárja és az előfizetői szerződést azonnali hatályal megszüntesse. A szerződés ilyen formában történő megszüntetése nem mentesíti az előfizetőt a tényleges használat díjainak megfizetése alól.

10.4. Az előfizetői szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése, illetve az egyéni előfizető halála esetén.

10.5. Az előfizetői szerződés megszűnését követően a szolgáltató az előfizetővel csak abban az esetben köt új előfizetői szerződést, ha az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi előfizetői szerződés megszűnését nem az előfizető hibájából eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az előfizető korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

10.6. Az előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetői szerződés megszűnését követő 6 hónap letelte után az előfizető e-mail címét / e-mail címeit a szolgáltató újra felhasználhatja. Az előfizető a szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet.

10.7. A szerződés megszűnése az előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az előfizető túlfizetése esetén a szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az előfizető írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem fizet vissza, az a következő számlából jóváírásra kerül, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton felvehető.

10.8. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körűen együttműködik a szolgáltatóval és az előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a használatába bocsátott eszközök visszavételezésére. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben erre az egyeztetés kezdeményezését követő 30 napon belül saját hibájából nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes körű megtérítésére.


A szolgáltatás szüneteltetésének eseteit az ÁSZF. 8. pontja tartalmazza.
A szolgáltatás korlátozásának eseteit az ÁSZF. 9. pontja tartalmazza.
A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az előfizetőt megillető jogokat, kötbér vagy díjcsökkentés mértékét az ÁSZF. 13. pontja tartalmazza.


-hibabejelentés és számlapanasz lehetséges módjai

A szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon 8-16 óráig, ahol az előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. Az esetleges díjreklamációt ugyanezen a címen lehet benyújtani.
A szolgáltatás rendeltetésszerű használatát akadályozó meghibásodást a szolgáltató 72 órán belül javítja.
A díjreklamációt a szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja.
A javítás tényéről illetve a vizsgálat eredményéről a szolgáltató értesíti az előfizetőt.
A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetősége és működési rendje a www.terrasoft.hu weboldalon található. Emellett a szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodája és elérhetőségei az alábbiak:
Terra Szoftverfejlesztő Kft. (röviden: Terra Kft.)
7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.
E-mail: info@terrasoft.hu
Telefon: 74/501006, 30/7522705, 20/5528460, 70/5471147
Fax: 74/501004

A hibabejelentés menetét az ÁSZF. 11. pontja tartalmazza.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségét, az előfizetői panaszok intézésének módját az ÁSZF. 12. pontja tartalmazza.


-szerződésmódosítás feltételei, előfizető jogai

Idézet az Általános szerződési Feltételekből (a továbbiakban ÁSZF)

7.1. Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei
A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az előfizető módosítási kérelmét a kérelem benyújásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő beérkezésétől számított , lehetőség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja az előfizetői módosításra vonatkozó igény teljesítésének időpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektől a szolgáltató és az előfizető egyező akarata esetén el lehet térni.

7.2. A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása, az előfizetőt megillető jogok A szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
- az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását;
- jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy
- a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.
Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás.
A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és erről az előfizetőket értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.
A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidőket az ÁSzF azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.
Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

7.3. A díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és díjai
A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint a szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek:
- üzemeltetési, működési költségek emelkedése,
- hálózat műszaki korszerűsítése,
- jogszabály módosulása.
A szolgáltató vállalja, hogy egy adott szolgáltatáscsomag előfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének négyszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított (csúszó árklauzula).
A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelőzően 15 nappal köteles az előfizetőt értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni.

7.4. Változás az előfizető adataiban
Az előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az előfizetőtől.
7.4.1. Áthelyezés
Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíteni, amennyiben az műszakilag is megvalósítható. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. Az áthelyezés díjáról lásd a 3. sz. mellékletet.
7.4.2. Átírás
Ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be, az előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére a szolgáltató az alábbiak szerint módosíthatja az előfizetői szerződést:
(1) az új előfizető nem kötelezhető belépési díj fizetésére, amennyiben a régi előfizető a belépési díjat megfizette, és (a.) a vállalt előfizetési idő letelt, vagy (b.) az új előfizető vállalja az előfizetés fenntartását az eredetileg vállalt előfizetési idő végéig.
(2) Az átírás feltétele, hogy a régi előfizetőnek ne legyen díjtartozása, vagy az új előfizető átvállalja és egy összegben kifizesse a régi előfizető díjtartozását. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napnál.
Az átírás díjáról lásd az ÁSZF 3. sz. mellékletét.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia.


-Tájékoztatás:

Jogvita esetén az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni
A felügyeleti szervek, illetékes hatóságok megnevezését, elérhetőségét az ÁSZF. 18.a) pontja tartalmazza.


-ÁSZF elérhetősége

A szolgáltató ügyfélszolgálatán (7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.) munkanapokon 8-16 óráig.
A szolgáltató web lapján (www.terrasoft.hu - Szolgáltatásaink)